Popis technologie absorpčního chlazení ACHJ

Pracovní princip ACHJ

Absorpční chladiče pracují na základě tří velmi známých fyzikálních úkazů:

 1. Když se kapalina odpařuje (nebo vaří), absorbuje teplo, při kondenzaci toto teplo uvolňuje.
 2. Teplota odpařování kapaliny je funkcí tlaku.  Tzn. jak se tlak snižuje, klesá i bod varu.
 3. Některé chemikálie mají silnou afinitu absorbovat jiné.

V konvenčním mechanickém cyklu komprese páry se chladivo odpařuje při nízké teplotě, což vede k chlazení.   Následně se mechanicky stlačí na vyšší tlak, pak je ochlazeno a kondenzuje. Většina strojů je opatřena kompresorem poháněným elektromotorem. U absorpčního chladiče je výparník a kondenzátor v podstatě stejný, ale kompresor je nahrazen chemickým absorbérem a generátorem tepla, spolu s malým čerpadlem zajišťujícím změny tlaku. Čerpadlo také vyžaduje mnohem menší napájení, než kompresor.

Popisované funkce probíhají v absorpčním chladiči takto:

 1. Chladicí voda se odpařuje za vysokého vakua “6 mm Hg absolutně” do nižšího utěsněného pláště při teplotě 3,7°C. Trubkový svazek okruhu chlazené vody se tím ochladí. Levá a pravá sekce, ve které se trubkový svazek nachází, se nazývá VÝPARNÍK.

 2. Na pravé straně se nachází sekce ABSORBERU. V této sekci je rozstřikován vodný koncentrovaný roztok bromidu lithného. Roztok je hygroskopický, udržuje v plášti vakuum a slabý roztok bromidu lithného se shromažďuje v základně. Proces absorbování produkuje teplo, a to je odváděno trubkovým svazkem chladicí vody.

 3. Hygroskopické vlastnosti vodného roztoku bromidu lithného závisí na dvou faktorech:
  Teplota: afinita mezi bromidem lithným a vodou se zvyšuje, jak se snižuje teplota.
  Koncentrace: čím je nižší, tím nižší je hygroskopický efekt.


  Nashromážděný zředěný roztok bromidu lithného musí být znovu koncentrován.  Je přečerpán do příslušné nádoby zvané GENERÁTOR. Trubkovým svazkem přenášené teplo odpařuje ze zředěného roztoku vodu.  V závislosti na typu stroje se používá horká voda, pára nebo přímé spalování paliva.
 4. Vodní pára je odváděna do dalšího tepelného výměníku zvaného KONDENZÁTOR, kde kondenzuje působením proudu chladicí vody (stejná voda, která protéká absorbérem).  Tato kondenzovaná voda slouží jako chladivo, které  je rozstřikováno ve výparníku, kde vytváří efekt chlazení.  Proto je pracovní cyklus stroje zcela uzavřený.

 5. Základní pracovní cyklus pro jednostupňové absorpční chladiče