Absorpční chladící technologie pro společnost Korado

Instalace absorpční chladící jednotky THERMAX 5G 2E

 

Dodávka a instlace pro spolešnost Korado

Instalace Absorpční chladící jednotky THERMAX 5G 2E C o chladícím výkonu 434 kW společně se spalinovým výměníkem o tepelném výkonu 604 kW v areálu společnosti Korado, a.s.

Cílem projektu bylo nalezení optimálního řešení zpracování nevyužitého tepla (rekuperace odpadního tepla) vznikajícího během procesu spalování organických těkavých látek (VOC) ve spalovací komoře, která je nedílnou součástí lakovny a následná výroba chladu pro potřebu chlazení technologie a prostorů svařovny. Součástí dodávky byla také instalace spalinového výměníku, čímž došlo k vytvoření horkovodního okruhu (100/80 °C), tedy zdroje tepla pro Absorpční chladící jednotku. Tento horkovodní okruh slouží také jako zdroj tepla pro potřeby topení v zimním období. Pro odvod tepla z Absorpční chladící jednotky byly využity stávající vzduchové chladiče.

 

Základní technická specifikace

 

Absorpční chladicí jednotka THERMAX

Absorpční chladicí jednotka THERMAX

Výkon 434 kW
Vstupní teplota chlazené vody 18 °C
Výstupní teplota chlazené vody 12 °C
Průtok chlazené vody 62,3 m3/hod
Množství dodaného tepla 570,1 kW

Spalinový výměník

Výkon 604 kW
Vstupní teplota spalin 340 °C
Výstupní teplota spalin 120 °C
Vstupní teplota vody 80 °C
Výstupní teplota vody 100 °C
Průtok vody 25,5 m3/hod
Absorpční chladicí jednotka THERMAX

 

Základní princip absorpční chladicí jednotky

Základní princip absorpční chladicí jednotky: Absorpční chladiče pracují na základě tří velmi známých fyzikálních úkazů.

V konvenčním mechanickém cyklu komprese páry se chladivo odpařuje při nízké teplotě, což vede k chlazení. Následně se mechanicky stlačí na vyšší tlak, pak je ochlazeno a kondenzuje. Většina strojů je opatřena kompresorem poháněným elektromotorem. U absorpčního chladiče je výparník a kondenzátor v podstatě stejný, ale kompresor je nahrazen chemickým absorbérem a generátorem tepla, spolu s malým čerpadlem zajišťujícím změny tlaku. Čerpadlo také vyžaduje mnohem menší napájení než kompresor.

Základní pracovní cyklus pro jednostupňový absorpční chladič

 

Popisované funkce probíhají v absorpčním chladiči takto:

  1. Chladicí voda se odpařuje za vysokého vakua “6 mm Hg absolutně” do nižšího utěsněného pláště při teplotě 3,7°C. Trubkový svazek okruhu chlazené vody se tím ochladí. Levá a pravá sekce, ve které se trubkový svazek nachází, se nazývá VÝPARNÍK.
  2. Na pravé straně se nachází sekce ABSORBÉRU. V této sekci je rozstřikován vodný koncentrovaný roztok bromidu lithného. Roztok je hygroskopický, udržuje v plášti vakuum a slabý roztok bromidu lithného se shromažďuje v základně. Proces absorbování produkuje teplo, a to je odváděno trubkovým svazkem chladicí vody.
  3. Hygroskopické vlastnosti vodného roztoku bromidu lithného závisí na dvou faktorech: o Teplota: afinita mezi bromidem lithným a vodou se zvyšuje, jak se snižuje teplota. o Koncentrace: čím je nižší, tím nižší je hygroskopický efekt. Nashromážděný zředěný roztok bromidu lithného musí být znovu koncentrován. Je přečerpán do příslušné nádoby zvané GENERÁTOR. Trubkovým svazkem přenášené teplo odpařuje ze zředěného roztoku vodu. V závislosti na typu stroje se používá horká voda, pára nebo přímé spalování paliva.
  4. Vodní pára je odváděna do dalšího tepelného výměníku zvaného KONDENZÁTOR, kde kondenzuje působením proudu chladicí vody (stejná voda, která protéká absorbérem). Tato kondenzovaná voda slouží jako chladivo, které je rozstřikováno ve výparníku, kde vytváří efekt chlazení. Proto je pracovní cyklus stroje zcela uzavřený.